วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การประสานงาน (Coordinating), การรายงาน (Reporting) , งบประมาณ (Budgeting)


1. การประสานงานมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

การประสานงานแบ่งได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ

                1.การประสานงานภายในองค์การและภายนอกองค์การ การประสานงานภายในองค์การ หมายถึง การประสานงานภายในหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ ส่วนการประสานงานภายนอกองค์การเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือการติดต่อกับบุคลลภายนอกต่าง ๆ

                2.การประสานงานในแนวดิ่ง และการประสานงานในแนวราบ การประสานงานในแนวดิ่ง หมายถึง การประสานงานจากผู้บังคับบัญชามาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Top down) และการประสานงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา (Bottom up) ส่วนการประสานงานในแนวราบ หมายถึง การประสานงานในระดับเดียวกัน

2. ให้นิสิตอธิบายความสำคัญของการประสานงานกับการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

                ความสำคัญของการประสานงานกับการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คือ ช่วยในการทำงานเพราะจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงและราบรื่น  ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทำให้ไม่เกิดการขัดแย้ง  สร้างความขวัญและกำลังใจในการทำงานประหยัดเงิน วัสดุ และสิ่งของในการดาเนินงาน  และช่วยสร้างความสามัคคีธรรมในหมู่คณะและความเข้าใจอันดีเสริมสร้างขวัญในการทางานของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

3. การรายงานผลมีความสำคัญต่อการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อย่างไร

                การรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นส่วนสาคัญในการแสดงข้อมูลอย่างเป็นระบบให้กับผู้บังคับบัญชา หรือสาธารณชนได้รับทราบผลการดาเนินงาน และเป็นการนาเสนอเพื่อปรับปรุงในการดาเนินงานครั้งต่อ ๆ ไป

4. ประเภทของเงินงบประมาณในการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้มีอะไรบ้าง

                งบประมาณในการจัดการศูนย์ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งซึ่งประกอบด้วย

-         หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

-         หมวดค่าจ้างชั่วคราว

-         หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

-          หมวดค่าสาธารณูปโภค

-          หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

-         หมวดเงินอุดหนุน

-         หมวดรายจ่ายอื่น

5. เงินอุดหนุนโดยอนุโลมมีอะไรบ้าง จงอธิบาย

                เงินอุดหนุนโดยอนุโลม ได้แก่  ค่าฌาปนกิจ  , ค่าสินบน, ค่ารางวัลนำจับ   และเงินอื่น ๆ ที่สานักงบประมาณจำ กำหนดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น